Naše stanovisko ke krmivu Apismix?

  /  Zdraví včel a léčení   /  Naše stanovisko ke krmivu Apismix?

Naše stanovisko ke krmivu Apismix?

Rychlostí internetu se šíří text pana Hůlka, který tak možná nebyl míněn, ale je ve své podstatě obchodní sdělení.
Bez mého vědomí a souhlasu je v něm uvedeno mé jméno a jméno našeho ústavu.
Je pravda, že k popsanému rozhovoru došlo, ale to neznamená, že automaticky podporuji Apismix, jakožto obchodní produkt.

29.5.2012                                                                                    Dalibor Titěra

 

Spolu s rozborem Apismixu přinášíme i další výsledky.

Předkládáme podrobnou tabulku hodnot naměřených v naší laboratoři v kolekci sirupů na českém a evropském trhu (1)
Sirupy jsou vyráběny pro různá potravinářská použití. Mimo jiné jsou nabízeny též včelařům.
Komentáře k jednotlivým sloupcům uvádíme pod tabulkou (1)
Od poctivého medu se sirupy více nebo méně liší – to ukazuje další tabulka (2).

Použití průmyslových sirupů k zimnímu krmení včel nese riziko krystalizace a riziko neblahého vlivu na zažívání včel
Krmení sirupů v době snůšky má za následek porušení medu.
Vytáčený produkt není med (podle poctivé tradice a správné chovatelské praxe).

Proč jsou sirupy pro včelaře lákavé?
Tekutá konzistence je nesporný klad. Ale s roztokem kupujeme vodu (1/3 !) a u roztoku je riziko zkvašení nebo zkažení (suchý cukr lze skladovat neomezeně).
Druhým důvodem je cena. Ale pozor. Levné sirupy jsou z levných surovin – tedy ze škrobů. Kromě vody ještě kupujeme balast a zátěž pro včely.

Tabulka 1  Sirupy a jejich složení


Sloupec A
Neoficiální označení, pod kterým se nám medy dostaly do laboratoře.
Podle čísel NV je vidět, z kterého jsou roku.
V některých produktech jsou aktivní enzymy, které průběžně mění složení roztoku.

Sloupec B
Obsah vody je v hmotnostních procentech, měřeno refraktometricky, pro převod indexu lomu je použita cukrovarnická tabulka. Med má při stejné refrakci obsah vody asi o 1,5 % méně.

Sloupec C
Obsah HMF stoupá při zahřívání cukku v kyselém prostředí. Vzniká při výrobě i při skladování.
V medu je limit 40 (Evropa) nebo 20 (Český med) mg/kg.
Obsah HMF v sirupech svědčí hlavně o způsobu výroby a také o jejich stáří.
O jedovatosti pro včely bychom mohli uvažovat až při obsazích několik set mg/kg.

Sloupec D
Sirupy ze škrobu nemají žádnou fruktózu, pokud se uměle nepřidá, nebo pokud se část glukózy enzymaticky nepřemění na fruktózu. Oba postupy nejsou levné.
Sirupy ze sacharózy mají fruktózy stejně jako glukózy.
Fruktóza je důležitou součástí medu. Má závažné biologické funkce a ovlivňuje rychlost krystalizace  zásob.
V medu je zastoupena asi do 50 % sušiny (viz též tabulku 2)

Sloupec E
Glukóza v sirupech škrobového původu převažuje.
V sirupech ze sacharózy je stejně glukózy, jako fruktózy.
V medu je v průměru o něco méně glukózy, něž fruktózy (viz též tabulku 2)

Sloupec F
Sacharóza je řepný nebo třtinový cukr, běžný v kuchyni. V sirupech je buď rozložena (enzymaticky nebo chemicky) na glukózu a fruktózu (tzv. invert), nebo naopak do škrobových sirupů se přidává pro zpomalení krystalizace.

Sloupec G a H
Maltóza je disacharid ze dvou glukóz (maltotrióza má tří glukózy). Jsou typické pro škrobové sirupy, postupně štěpené na jednotlivé glukózové články.

Sloupec I
Poměr fruktózy ku glukóze u medu je 1,0 až 1,1
V sirupech všelijak kolísá podle surovin a technologie. Tento poměr zásadně ovlivňuje sklon ke krystalizaci.
Výrobci ladí složení sirupů tak, aby při prodávané koncentraci kolem 27 % vody zůstávaly tekuté. Včely ale přirozeně sirup zahustí na koncentraci pod 20 % vody a krystalizační poměry se zásadně mění.

Sloupec J
Součet sušiny bez diskuse stravitelných cukrů. Tento údaj je dobré porovnat s kilogramovou cenou produktu.

Sloupec K
V této sumě jsou zahrnuty i vyšší cukry s problematickou stravitelností (maltóza a maltotrióza). Zbytek do 100 % jsou dextriny a další balasty o kterých nic nevíme.

Sloupec L
Hodnota pH je u zkoušených sirupů velmi podobná jako u medů.

Sloupec M
Titrační kyselost je zřetelně nižší, než mají medy (kolem 15 mEKV/kg).

 

Tabulka 2 Srovnání medů a sirupů

Ing. Michal Bednář, Ing. Dalibor Titěra, akreditovaná laboratoř VÚVč Dol