Značení medu

  /  Značení medu

Novelou veterinárního zákona (zákon č. 302/2017 Sb. ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony) došlo ke změnám v § 27a, který se týká prodeje malých množství vlastních produktů z prvovýroby.
V novele již nejsou vyjmenovány povinné informace k označování medu. Odkazuje se na označení medu v souladu s požadavky na balené potraviny, tj. zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a zákon č. 110/1997 Sb. s prováděcím předpisem komoditní vyhláškou č. 76/2003 Sb. Došlo tedy ke sjednocení požadavků označení medu, ať je prodáván na tržišti, v maloobchodní prodejně nebo v tržních sítích (obchodních řetězcích).

Zde nabízíme pomůcku, jak se v legislativních požadavcích zorientovat, spolu s konkrétními příklady a doporučeními.

Chcete mít jistotu, že je Váš med správně označen? Využijte naši nabídku zhotovení etiket.

Povinné údaje na etiketě

Všechny povinné údaje musí být:

  • čitelné (min velikost tištěného písma je 1,2 mm)
  • nesmazatelné (nedoporučujeme zápis tužkou, smývatelnou fixou apod.)
  • pevně spojené s obalem (není přípustné uvádět povinné údaje na visačkách, nedoporučujeme ani uvádění na víčku).

1. Název potraviny

U vytočeného/vykapaného/lisovaného medu stačí uvádět pouze „MED“.
Název „Med“ může být doplněn nepovinným údajem květový nebo medovicový, podle původu medu. Tomuto označení však musí odpovídat hodnota elektrické vodivosti.

V případě, že se jedná o med pastový, doporučujeme tuto informaci na obale uvést, nejlépe včetně označení původu medu (květový/medovicový). Pro zákazníka je tato informace jistě benefitem a zároveň zdůvodněním vyšší ceny oproti ostatním medům.

Správné příklady: „MED“, „Med květový pastový“.

2. Identifikace výrobce

Jde-li o fyzickou osobu: Jméno, příjmení a adresa bydliště chovatele.

Jde-li o právnickou osobu: Název a sídlo firmy chovatele.

Nestačí napsat jen jméno nebo název webové stránky.

3. Údaj o hmotnosti = čisté množství potraviny

Za hmotnost vyjádřenou na etiketě se považuje čisté množství potraviny, tj. bez započítání hmotnosti obalu – sklenice.

Doporučené příklady: „Hmotnost: 1 kg“ nebo „Hmotnost: 1000 g“.

Pokud chcete ušetřit místo na etiketě, můžete napsat jenom číselný údaj s jednotkou hmotnosti, tedy například: „1 kg“ nebo „950 g“.

Hmotnost medu ve sklenici se může lišit od deklarované hmotnosti o odchylku danou komoditní vyhláškou č. 76/2003 Sb.

Tabulka 2: Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

(zdroj: vyhláška č. 76/2003 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 3)

Hmotnostní rozsah (g) Hmotnostní odchylka (%)
do 100 včetně – 8,0
větší než 100 do 250 včetně – 5,0
větší než 250 do 500 včetně – 3,0
nad 500 – 1,0

 

Příklad: pokud je na sklenici uvedeno: „Hmotnost: 1 kg“, znamená to, že ve sklenici musí být nejméně 990 g medu.

Pokud chcete u čísla vyjadřujícího hmotnost nějakou odchylku napsat, nesmí být vyšší, než připouští tabulka. Doporučujeme odchylky u hmotnosti neuvádět. Nepoužívejte ani zkratky „cca“ nebo „min“, bez ohledu na to, zda to může nebo nemůže spotřebitele poškodit.

4. Země původu

Pakliže prodáváte med, který byl vyprodukován pouze včelstvy na území České republiky, použijte za nápisem země původu či původ označení Česká republika nebo Česko.

Správné příklady: „Země původu: Česká republika“, „Původ: Česká republika“ nebo „Země původu: Česko“, „Původ: Česko“.

Oproti tomu se CZ kód používat nesmí, protože se nejedná o oficiální název naší země.

Označení medu může být doplněno regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z uvedeného zdroje původu. Toto doplnění je nepovinné.

Pozor. Obrázek vlajky nenahrazuje označení země původu. Vlajka je nepovinná informace o tom, že potravina byla vyrobena v České republice. Pravidla uvádění této informace naleznete v § 3 vyhlášky 417/2016 Sb. a způsob grafického vyjádření v příloze této vyhlášky.

 

5. Datum minimální trvanlivosti

Správné příklady: „Minimální trvanlivost do 12. 12. 2024“, „Minimální trvanlivost do konce 12. 2024“, „Minimální trvanlivost do konce 2024“, „Minimální trvanlivost do data uvedeného na dně sklenice.“ Na dně sklenice pak bude uvedeno „12. 12. 2024“.

Tento údaj lze vyjádřit použitím zaškrtávacích okének, ale před datem musí být napsáno: „Minimální trvanlivost do konce“.

Nevhodná je formulace „Spotřebujte do den, měsíc, rok“. Toto vyjádření se používá pro potraviny snadno podléhající zkáze a po uplynutí data použitelnosti se potravina nepovažuje za bezpečnou.

Pokud se i přesto rozhodnete tuto formulaci použít, je nutné ji doplnit podmínkami uchovávání.

Příklad: Spotřebujte do 12. 5. 2024. Uchovávejte v temnu při teplotě do 15 °C.

Příklady chybně uvedeného data minimální trvanlivosti: „Minimální trvanlivost do 2020“ (chybí slovo konce), „Minimální trvanlivost 2 roky od data vytáčení. Datum vytáčení: 12.6.2022“, „Spotřebujte do 12.5.2023“, „Nejlépe spotřebovat do 12.12.2024. Uchovávejte v temnu při teplotě do 15 °C. “

Nepovinné doplňující údaje na etiketě

Tyto údaje doporučujeme neuvádět. Mohou být v mnoha případech zavádějící a klamavé.

Pokud je uvádíte, držte se následujících doporučení.

Pozor. Doplňující údaje bývají často na visačkách připojených ke sklenici. Ty jsou ovšem chápány jako součást balení, a tudíž jakákoliv informace na nich uvedená, je považována za informaci na etiketě a vztahuje se k potravině ve smyslu příslušné legislativy. To znamená, že ani na visačce nesmí být uvedeno např. zdravotní tvrzení.

 

1. Označení druhu rostliny

Název medu je možné doplnit nepovinným údajem o druhu rostliny, z níž pochází. V takovém případě však vzorek musí splňovat všechna kritéria daná vyhl. č. 76/2003 Sb. Tedy musí pocházet zcela nebo převážně z uvedeného druhu rostliny a mít odpovídající organoleptické, fyzikálně-chemické a mikroskopické charakteristiky.

Splnění těchto požadavků je pro běžného včelaře nemožné ověřit bez příslušných laboratorních analýz. I med vonící po lípách nemusí splnit limity na počet pylových zrn apod. Chcete-li na etiketě přesto druh rostliny uvést, doporučujeme obejít přesné pojmenování použitím formulace „z období květu…“ nebo „z … oblasti“.

Doporučené příklady: místo „med květový akátový“ použít „med květový z akátové oblasti“, místo „med květový lipový“ použít „med květový z období květu lípy“.

2. Výživové údaje

Údaje o výživové hodnotě potraviny jsou pro med nepovinné, není potřebné je uvádět.

Pokud je totiž na etiketu uvedete, musíte dbát na jejich úplnost, správnost, umístění v jednom zorném poli a snadnou čitelnost tak, jak to ukládají právní předpisy.

Vzor:

Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:

energetická hodnota 1360 kJ/320 kcal

Úplný výčet živin u medu je následující: tuky 0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0 g, sacharidy 80 g, z toho cukry 76 g, bílkoviny 0 g, sůl 0 g.

 

3. Odkaz na záruky kvality

Pokud chcete na etiketách uvádět různé značky kvality, například Regionální potravina, musí být toto tvrzení doplněno informací, na jakém základě byla známka kvality udělena.

Je to podobné jako, když se budete odkazovat na ocenění v soutěži Český med po získání medaile v této soutěži.

Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte prosím tato pravidla:

Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na materiálu nebo etiketě musí být současně uveden tento text: „Zlatá (stříbrná) medaile Český med 20.. za med ….. (označení medu musí přesně odpovídat diplomu)“.

 

4. Označení „Panenský med“

K tomu doplňujícímu nepovinnému údaji je nutné napsat vysvětlení, že se jedná o med z nezaplodovaných plástů. Není to první vytočený med, toto pojetí je chybné!

5. Zdravotní a výživová tvrzení

Informace na etiketě nesmí potravině připisovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit. Nesmí na tyto vlastnosti ani odkazovat. Jednalo by se o porušení legislativních norem s možným postihem státními orgány.

Neuvádějte slova jako: pravý, čerstvý, čistý, 100%, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý, dietetický, vhodný k prevenci…. Přesná znění požadavků najdete v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (v článku 7) a v § 2 vyhlášky 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin.

6. Zavádějící informace a klamavá tvrzení

Zakázané jsou také veškeré informace, které mohou uvést spotřebitele v omyl, připisování účinků nebo vlastností, které potravina nemá, nebo tvrzení, která nelze dokázat.

Neuvádějte žádné informace, které by mohly vyvolávat dojem, že tato konkrétní potravina má zvláštní charakteristiky, pakliže všechny medy mají ve skutečnosti stejné charakteristiky. A to zejména zdůrazňováním některých složek či živin. Informace o tom, že např. med obsahuje vysoké množství jednoduchých cukrů nebo že obsahuje pylová zrna či přírodní enzymy, by mohla ve spotřebiteli vyvolat mylný dojem, že jiné medy toto neobsahují. Proto se takové informace podle legislativy uvádět nesmějí. Přijatelné by byly jen v případě, pokud by neoddělitelně následoval dovětek: „tak jako všechny ostatní medy“, čímž tato informace poněkud postrádá smysl.

Také pojem krystalizace medu může být mylně vysvětlován. Není vhodné dávat do souvislosti proces krystalizace medu s jeho pravostí a kvalitou. Některé druhy autentických medů krystalizují velmi pomalu, a naopak medy falšované různými sirupy krystalizovat mohou.

Pokud některé, ještě nepoučené, spotřebitele znepokojuje zkrystalizovaný med, je dobré jim vysvětlit, že krystalizace medu je přirozený proces a nemá žádnou souvislost s přídavkem cukru do medu. Nicméně ani tak není vhodné toto vysvětlení uvádět na etiketu.

X